Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona sfery prywatności Klientów ALDO, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, m.in. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę aldomarket.pl oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych ALDO, w tym strony dostępnej pod adresem https://www.aldomarket.pl/ (dalej jako: „Aldomarket.pl”) jest ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w miejscowości Surowe, adres: Surowe 116, 07-431 Czarnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000962263, NIP: 7581860669, REGON: 550712140, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpłacony w całości („Administrator”, „my”).

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: krystian.dlugolecki@aldo.agro.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku niezalogowanych użytkowników strony aldomarket.pl przetwarzamy numer IP oraz dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Zależnie od tego, z jakich naszych usług Państwo korzystają, możemy przetwarzać:

 • jeśli założą Państwo konto w sklepie: adres e-mail, historia zakupów,
 • jeśli robią Państwo zakupy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki, adres rozliczeniowy, NIP (w przypadku przedsiębiorców), numer konta (jeśli zapłacisz przelewem bezpośrednio nam),  
 • jeśli zamówią Państwo powiadomienie o produkcie: adres e-mail, informacja o zainteresowaniu produktem,
 • jeśli zamówią Państwo newsletter: imię i adres e-mail (e-mail Newsletter) lub numer telefonu (sms Newsletter),
 • jeśli skorzystają Państwo z możliwości logowania przez konto w serwisie zewnętrznym (Facebook, Google, LinkedIn): dane billingowe.

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?

Zbierane i przetwarzane są te dane, które użytkownik sam udostępni – zakładając Konto Klienta, logując się za pomocą serwisów zewnętrznych, zamawiając Powiadomienie o dostępności produktu, zapisując się na Newsletter, robiąc zakupy, kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie, przez lub przez Kanały cyfrowe.

W niektórych przypadkach podczas wizyty na stronie aldomarket.pl automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania, rodzaj używanego urządzenia (desktop/ mobile), lokalizacja, sposób poruszania się po stronie. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia i zapewnienia sprawnej obsługi lub kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji uniemożliwi dokonanie zakupu albo może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności Aldomarket.pl bądź korzystania z usług (Newsletter, powiadomienie o dostępności produktu). Dane niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w zakresie i celu:

 1. niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy,zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy – dotyczy to zarówno umowy sprzedaży, jak i umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia konkretnych informacji lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do ulepszania naszych usług dostarczanych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych, do utrzymywania kontaktu z użytkownikami i klientami, w tym udzielania wsparcia klientom, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu obsługi kanałów pod nazwą Aldomarket lub ALDO, w tym również w mediach społecznościowych (Kanały cyfrowe) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami, do celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. odpowiadającym udzielonej przez Państwa zgodzie, w tym zgodzie na stosowanie niektórych typów plików cookie i zgodzie wyrażonej podczas zapisu na Newsletter i Powiadomienie o produkcie – w celu dostarczenia i dopasowania treści do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), do celów analitycznych, jak również do celów marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); na podstawie zgody są przetwarzane również opcjonalne dane osobowe udostępniane przez serwisy zewnętrzne w razie logowania się za ich pomocą na konto aldomarket.pl – zgodnie z informacjami udzielanymi przez właściwy serwis podczas logowania,
 4. wynikającym z obowiązków ciążących na nas z mocy prawa, w szczególności w celu prowadzenia rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie, w szczególności:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania,
 • w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do rozwiązania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu prowadzenia działań opartych na udzielonej zgodzie albo na naszym uzasadnionym interesie – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów bądź wygaśnięcia innego celu przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG?

Dane Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, wspierającym naszą działalność, np. usługodawcom z zakresy księgowości, IT, dostawcom narzędzi informatycznych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych osobowych we własnych celach, a dokonywane przez nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.

Możemy też udostępnić Państwa dane innym administratorom, np. w celu realizacji usług bankowych, kurierskich.

Czy profilujemy dane Użytkowników?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa prawa i obowiązki czy wolności.

Dane osobowe mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej i technologii śledzących, informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć żadnego wpływu na Państwa sytuację prawną, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do Państwa zainteresowań. Więcej na ten temat w części poświęconej plikom cookies.

Mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania od nas:

 • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej.

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż Państwa zgoda, mogą Państwo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

Zwracamy jednak uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących użytkownikom praw szczegółowo określa RODO.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji swoich praw mogą się Państwo zwrócić się do nas poprzez adres e‑mail: krystian.dlugolecki@aldo.agro.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedzi udzielimy w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Twojej zgody.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej użytkownik go usunie. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty na stronie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy).

Przetwarzamy dane użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy, aby ulepszać ofertę naszych Kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z tych Kanałów, oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszych Kanałach cyfrowych) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki (w szczególności Facebook, Google Analytics, Google Ads, HotJar).  

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od wyrażenia przez Państwa stosownej zgody.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód. Mogą Państwo też skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

[rozwiń, żeby zobaczyć listę plików]

Google

NID - Okres przechowywania: 180 dni

Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google Ads

*-* - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA - Okres przechowywania: 1095 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer - Okres przechowywania: 30 dni

Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https

IdoAccounts

accounts_terms - Okres przechowywania: 365 dni

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

express_checkout_login - Okres przechowywania: 365 dni

CookieNameExpressCheckoutLogin

IdoSell

platform_id - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_ - Okres przechowywania: 1 dzień

Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook - Okres przechowywania: 3 dni

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

PayPal

ts - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c - Okres przechowywania: 1095 dni

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy - Okres przechowywania: 365 dni

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce - Okres przechowywania: 3 dni

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az - Okres przechowywania: 60 minut

Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG - Okres przechowywania: 1 dzień

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.

www.aldomarket.pl

monit_token - Okres przechowywania: 365 dni

Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token - Okres przechowywania: 30 minut

Identyfikuje klienta sklepu.

client - Okres przechowywania: 1 dzień

Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate - Okres przechowywania: 90 dni

Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui - Okres przechowywania: 1095 dni

Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual - Okres przechowywania: 1095 dni

Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC - Okres przechowywania: 90 dni

Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA - Okres przechowywania: 28 dni

Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__ - Okres przechowywania: 30 dni

Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id - Okres przechowywania: 365 dni

Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter - Okres przechowywania: 1 dzień

Licznik odwiedzonych stron.

LANGID - Okres przechowywania: 180 dni

Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID - Okres przechowywania: 180 dni

Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID - Okres przechowywania: 180 dni

Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__ - Okres przechowywania: 30 dni

Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__ - Okres przechowywania: 30 dni

Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__ - Okres przechowywania: 30 dni

Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[] - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode - Okres przechowywania: 90 dni

Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability - Okres przechowywania: 30 dni

Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant - Okres przechowywania: 1 dzień

Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_ - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up.

rabateCode_clicked - Okres przechowywania: 1 dzień

Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked - Okres przechowywania: 1 dzień

Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden - Okres przechowywania: 365 dni

Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_ - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency - Okres przechowywania: 60 minut

Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

remembered_mfa - Okres przechowywania: 365 dni

Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych stosujemy także narzędzie Hotjar.

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować dostarczane Państwu usługi. Hotjar pomaga nam zbadać, jak korzystają Państwo z aldomarket.pl (np. ile czasu spędzają Państwo na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia). Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania użytkowników aldomarket.pl i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji użytkownika i przechowywany w formie niezidentyfikowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003204947.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

[rozwiń, żeby zobaczyć listę plików]

Google Analytics

_ga_ - Okres przechowywania: 730 dni

Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_ga - Okres przechowywania: 730 dni

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gid - Okres przechowywania: 1 dzień

Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat - Okres przechowywania: 1 dzień

Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

_dc_gtm_UA-# - Okres przechowywania: 730 dni

Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

FPLC - Okres przechowywania: 1200 minut

Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

_gat[_] - Okres przechowywania: 1 minuta

Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

_gat_gtag - Okres przechowywania: 1 minuta

Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

__utma - Okres przechowywania: 730 dni

Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb - Okres przechowywania: 30 minut

Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt - Okres przechowywania: 10 minut

Służy do ograniczenia liczby żądań.

__utmz - Okres przechowywania: 180 dni

Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv - Okres przechowywania: 730 dni

Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

AMP_TOKEN - Okres przechowywania: 365 dni

Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

FPID - Okres przechowywania: 730 dni

Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

_gaexp - Okres przechowywania: 90 dni

Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

_opt_awcid - Okres przechowywania: 1 dzień

Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

_opt_awmid - Okres przechowywania: 1 dzień

Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

_opt_awgid - Okres przechowywania: 1 dzień

Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

_opt_awkid - Okres przechowywania: 1 dzień

Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

_opt_utmc - Okres przechowywania: 1 dzień

Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

_opt_expid - Okres przechowywania: 0.2 minut

Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

Google Analytics pixel - Okres przechowywania: 999 dni

Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

__utmli - Okres przechowywania: 60 dni

Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

Google Maps

SID - Okres przechowywania: 3650 dni

Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.

IAI S.A.

__IAI_AC2 - Okres przechowywania: 45 dni

Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach).

W celach reklamowych stosujemy pliki Google Ads – pliki systemu reklamowego Google, umożliwiającego emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google Adsense.

W celach reklamowych stosujemy też pliki Facebook Ads – pliki systemu reklamowego Facebook, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej Facebook, Instagram.

[rozwiń, żeby zobaczyć listę plików]

Google Ads

_gcl_au - Okres przechowywania: 90 dni

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.

FPAU - Okres przechowywania: 90 dni

Plik cookie, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania.

FPGCLAW - Okres przechowywania: 90 dni

Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

FPGCLGB - Okres przechowywania: 90 dni

Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_gb - Okres przechowywania: 90 dni

Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gac_gb_<> - Okres przechowywania: 90 dni

Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

_gcl_aw - Okres przechowywania: 90 dni

Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

IDE - Okres przechowywania: 730 dni

Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google.

1P_JAR - Okres przechowywania: 30 dni

Ten plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji.

test_cookie - Okres przechowywania: 1 dzień

Służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone.

AEC - Okres przechowywania: 138 dni

Te pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

APISID - Okres przechowywania: 193 dni

Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

CONSENT - Okres przechowywania: 559 dni

Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

DSID - Okres przechowywania: 10 dni

Plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam.

OTZ - Okres przechowywania: 23 dni

Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch.

SAPISID - Okres przechowywania: 28 dni

Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

SEARCH_SAMESITE - Okres przechowywania: 176 dni

Umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny.

SIDCC - Okres przechowywania: 393 dni

Pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce google.

SSID - Okres przechowywania: 393 dni

Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

__Secure-* - Okres przechowywania: 730 dni

Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

Google Analytics

__gads - Okres przechowywania: 395 dni

Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.

Meta (Facebook)

fbsr_ - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

fbss_ - Okres przechowywania: 365 dni

Sesja współdzielona Facebook.

fbs_ - Okres przechowywania: 30 minut

Sesja na portalu Facebook.

Meta Pixel - Okres przechowywania: 999 dni

Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

_fbp - Okres przechowywania: 90 dni

Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

fr - Okres przechowywania: 90 dni

Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

_fbc - Okres przechowywania: 730 dni

Ostatnia wizyta w sklepie.

tr - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

sb - Okres przechowywania: 402 dni

Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie sb oraz dbln, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

usida - Okres przechowywania: sesyjne (do momentu wylogowania się)

Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

wd - Okres przechowywania: 9 dni

Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki dpr oraz wd, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

locale - Okres przechowywania: 9 dni

Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

datr - Okres przechowywania: 7 dni

Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

www.aldomarket.pl

RSSID - Okres przechowywania: 180 dni

Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

__IAIRSUSER__ - Okres przechowywania: 60 minut

Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Kody śledzenia Edrone

Stosujemy technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej aldomarket.pl – w celu analizy statystyk strony internetowej sklepu, a także w celach marketingowych wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej za pomocą systemu edrone.

Logi serwera

Korzystanie ze strony aldomarket.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji użytkownika.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 121 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-03
Bardzo szybka dostawa oleju.Po wymianie oleju w skrzyni biegów biegi się zmienia bez problemowo
2024-03-07
Wszystko tak jak Bozia przekazała
pixel