Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALDO MARKET

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego aldomarket.pl a także świadczenia usług drogą elektroniczną.
Właścicielem sklepu aldomarket.pl jest ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w miejscowości Surowe, adres: Surowe, 07-431 Czarnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000962263, NIP: 7581860669, REGON: 550712140, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpłacony w całości.
W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: aldomarket@aldo.agro.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 511 705 968.

§ 1 Definicje

 1. Dostawca – profesjonalny podmiot, któremu Sprzedający zleci dostarczenie zamówionych produktów do Klienta,
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i z którą może być zawarta umowa sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,
 3. Konsument – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Konsumenta rozumie się (a) osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę sprzedaży, lub (b) osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji,
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: rodzaju i liczby produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.,
 6. Lista zakupowa – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, umożliwiająca zarejestrowanym Klientom tworzenie własnych list produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
  7) Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, polegająca na cyklicznym przesyłaniu informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
 7. Porównanie – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, umożliwiająca porównanie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
 8. Powiadomienie o dostępności produktu – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, umożliwiająca automatyczne otrzymanie informacji o ponownej dostępności wybranego produktu,
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 10. Sklep Internetowy – punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedającego, w domenie internetowej aldomarket.pl,
 11. Sprzedający – ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w miejscowości Surowe, adres: Surowe, 07-431 Czarnia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000962263, NIP: 7581860669, REGON: 550712140, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpłacony w całości.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.       Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://aldomarket.pl prowadzi ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w miejscowości Surowe, adres: Surowe, 07-431 Czarnia, KRS: 000962263, NIP: 7581860669, REGON: 550712140, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: krystian.dlugolecki@aldo.agro.pl, numer telefonu : +48 511 705 968.
2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i witryny aldomarket.pl jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1.       Informacje zamieszczone przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
2.       Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając produkty i dodając je do Koszyka, korzystając z przycisku „Dodaj do Koszyka”.
3.       Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego, wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone zamówienie stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
4.       Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
5.       Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6.       W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności gotówką za pobraniem, umowa sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

§ 4 Płatności

1.       Ceny produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy lub innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O tych ewentualnych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
2.       Klient może wybrać następujące formy płatności, w tym płatności elektroniczne, realizowane przez operatorów zewnętrznych:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedającego numer 50 1240 5282 1111 0010 8764 6204,
 • przelew online lub płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności,
 • za pobraniem.

3.       Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności od operatora zewnętrznego, potwierdzeniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego środków – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w przypadku płatności za pobraniem.

§ 5 Dostawa

1.       Sprzedający wysyła zakupione Towary na terytorium Polski, a zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.       W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Sprzedający wydaje zakupiony Towar sklepie stacjonarnym ALDO, w wybranej przez Klienta lokalizacji, w dniach i godzinach otwarcia tego sklepu, po wcześniejszym powiadomieniu przez Sprzedającego, że Towar jest już gotowy do odbioru. Klient może odebrać Towar w terminie 14 dni od powiadomienia o możliwości odebrania Towaru.
3.       Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia jest zamieszczona w Sklepie Internetowym, a w razie braku innej informacji zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych.
4.       Klient powinien zbadać przesyłkę doręczoną przez Dostawcę, w szczególności stan opakowania. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, rozdarć, wgnieceń, deformacji lub ubytku przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5.       W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. Nie dotyczy to przypadków, o których mowa w § 3 ust. 6.
6.       W razie nieodebrania Towaru przez Klienta Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Towaru lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór Towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym ALDO, wskazanego w ust. 2 powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności.
7.       W związku z zawarciem umowy sprzedaży, Klient otrzymuje fakturę VAT lub dokument w postaci potwierdzenia zamówienia. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa produkty jako przedsiębiorca. W tym celu w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
8.       Faktura VAT lub potwierdzenie zamówienia, dotyczące produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przesyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.

§ 6 Reklamacje

1.       Sprzedający odpowiada za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
2.       Wszelkie reklamacje Klient może kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym, mailowo na adres aldomarket@aldo.agro.pl, albo pisemnie na adres Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować opis stwierdzonych wad produktu, a w miarę możliwości zawierać również zdjęcia obrazujące wadę.
3.       Nie można reklamować jako wady utraty właściwości produktów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności, i utraty właściwości produktów związanej z niewłaściwym przechowywaniem produktów.
4.       Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta.
5.       Jeżeli zakupione produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym Sprzedający wymienić Towar, gdy Kupujący żąda naprawy, lub go naprawić, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w wybrany sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
6.       Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Towaru w razie jego niezgodności z umową gdy Sprzedający:
a.       odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
b.       nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie,
c.       brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
d.       z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Klient składający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedającego. W przypadku Konsumenta, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

§ 7 Zwroty

1.       Klient będący Konsumentem, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
2.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku m.in.:

 1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)       rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
3)       rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
4)       rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
1)       za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym,
2)       elektronicznie na adres aldomarket@aldo.agro.pl,
3)       pisemnie na adres Sprzedającego,

 1. Zwracane produkty należy niezwłocznie odesłać na adres Sprzedającego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Klient.

5.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
6.       Sprzedający zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych produktów do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów.
7.       Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego produktów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.       Jeśli ze względu na swój charakter zwracane produkty nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, Sprzedający poinformuje Konsumenta o kosztach tych zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
9.       Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.   W przypadku przedpłaty kartą płatniczą za pomocą zewnętrznego operatora płatności, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na kartę płatniczą/rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.       Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi związane ze Sklepem Internetowym: Konto Klienta, Lista zakupowa, Newsletter, usługa porównywania produktów, usługa powiadamiania o dostępności, Chat oraz udostępnia Klientowi możliwość dodawania opinii o zakupionych produktach. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.
2.       Usługa Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe dotyczące produktów oferowanych w Sklepie Internetowym. Zapis na newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie aldomarket.pl oraz potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej wiadomości e-mail.
3.       Usługa powiadamiania o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedającego na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta produkt jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.
4.       Usługa Lista zakupowa polega na możliwości zapisania przez zalogowanego użytkownika produktów na indywidualnie tworzonej liście. Korzystanie z usługi następuje przez kliknięcie linku „Dodaj do listy zakupowej” dostępnego przy opisie produktu a następnie podgląd i edycję listy w zakładce „Lista zakupowa” dostępnej w menu na stronie głównej.
5.       Usługa porównywania produktów polega na możliwości porównania wybranych analogicznych parametrów produktów wskazanych przez Klienta poprzez zaznaczenie opcji „Dodaj do porównania” dostępnego przy opisie produktu a następnie wybranie opcji „Porównaj produkty” w oknie porównywarki.
6.       Usługa Chat umożliwia rozmowę z konsultantem Sprzedającego oraz pozostawienie adresu email w celu uzyskania kontaktu zwrotnego. Rezygnacja z usługi Chat możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie korzystania z niej.
7.       W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającego modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, korzystanie z zapisanej Listy zakupowej, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
8.       Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta.
9.       Klient może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
10.   Rezygnacja z usług Lista zakupowa, Porównywanie produktów, Chat, umieszczanie opinii o produkcie możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie korzystania z nich.
11.   Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie poprzez skorzystanie z odpowiedniego linku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach Newslettera.
12.   Rezygnacja z usług Newsletter SMS oraz Powiadomienie o produkcie możliwa jest w każdej chwili poprzez poprzez zgłoszenie żądania na adres krystian.dlugolecki@aldo.agro.pl. 
13.   Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres aldomarket@aldo.agro.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 9 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

1.       Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to dostęp do sieci Internet, oraz posiadanie urządzenia i korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę stron internetowych. Szczegółowe warunki techniczne mogą być wymagane przez zewnętrznych operatorów płatności w zakresie poszczególnych form płatności elektronicznych. Przed dokonaniem wyboru formy płatności elektronicznej, Klient powinien sprawdzić, czy spełnia warunki określone przez operatorów w stosunku do konkretnej formy płatności.
2.       W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
3.       Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chronić swoją tożsamość korzystając z sieci Internet.

§ 10 Opinie o sklepie i o zakupionych produktach

1.       Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym oraz produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2.       Formularz online przesyłany Klientowi po dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym umożliwia wyrażenie opinii Klienta dotyczącej transakcji.
3.       Formularz online dostępny na podstronie danego produktu umożliwia umieszczenie opinii Klienta dotyczącej tego produktu, ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek, dodanie własnego opisu oraz zdjęcia zakupionego produktu.
4.       Sprzedający weryfikuje, czy opinie o produkcie zostały umieszczone przez Klientów, którzy kupili dany produkt, czy nie. Opinie są oznaczone stosownie do tego, czy zostały umieszczone przez Klienta, który zakupił dany produkt.
5.       Publikowane przez Klientów opinie o sklepie, transakcjach i produktach są ich subiektywnymi wypowiedziami, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6.       Klient zobowiązuje się nie wystawiać opinii, których zawartość:
1)      mogłaby naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa autorskie, tajemnice handlowe czy też innego rodzaju prawa własności intelektualnej osób trzecich,
2)      mogłaby zawierać niestosowne treści, w tym np. wulgarne, obraźliwe, nawołujące do jakiejkolwiek nienawiści, przemocy, dyskryminacji etc.,
3)      mogłaby zostać odczytana jako groźba,
4)      mogłaby zawierać dane osobowe osób trzecich,
5)      mogłaby wprowadzić w błąd innych Klientów co do jakości i cech zakupionego produktu lub nie dotyczyć produktów kupionych u Sprzedającego,
6)      mogłaby zostać uznana za spam,
7)      mogłaby zawierać treści nierzetelne, nieodpowiadające okolicznościom związanych z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedającego.
7.       Sprzedający ma prawo do usunięcia opinii Klienta, naruszającej Regulamin, a w szczególności ust. 4 powyżej. O usunięciu opinii, Sprzedający poinformuje Klienta w terminie 7 dni od jej usunięcia.
8.       Zawartość opinii może zostać udostępniona przez Sprzedającego innym podmiotom, organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9.       W przypadku gdy zawartość opinii będzie stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Klient zamieszczając opinię udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Utworu, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
-        utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zapisu na dowolnych nośnikach,
-        wprowadzania do obrotu, oddawania w odpłatne lub nieodpłatne użyczenie oryginału lub jego egzemplarzy, w całości jak też w dowolnie wybranych fragmentach, a także do wykorzystywania  we wszelkiego rodzaju prezentacjach, na stronach internetowych dotyczących Sklepu Sprzedającego,
-        publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie, w tym w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
-        wprowadzania i udostępniania do sieci Internet i innych sieciach komputerowych,
-        łączenia (w całości lub fragmentami) z innymi utworami.
10.   Klient udziela nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie ze stworzonych przez Sprzedającego opracowań Utworu w szczególności na tłumaczenie, modyfikację, adaptację, uzupełnienia lub uszczegółowienia Utworu.
11.   Sprzedający ma prawo do udzielenia dalszej licencji na korzystanie z Utworu.
12.   Licencja i zezwolenie udzielane są na czas nieoznaczony.
13.   Wygaśnięcie licencji nie ma wpływu na dotychczasowe korzystanie z Utworu.
14.   Usunięcie Konta Klienta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedającego. Kopiowanie elementów graficznych, w tym zdjęć i opisów tekstowych bez zgody Sprzedającego jest niedozwolone.
2.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
3.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
4.       Sprzedający informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres e-mail znany Sprzedającemu lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego (strony internetowej).
6.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także szczegółowe warunki dotyczące płatności elektronicznych realizowanych przez operatorów płatności internetowych, o których mowa w § 4 Regulaminu. Przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym, Klient proszony jest o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Poprzez przystąpienie do zakupów w Sklepie internetowym Klient potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje powyższe regulacje.

Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 132 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-14
POLECAM
2024-04-04
Wszystko zgodne z zamówieniem oraz miła obsluga
pixel